POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strefa Pomocy („Ośrodek”) dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez Ośrodek. W Polityce uregulowano:

 1. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Ośrodek,
 2. sposób wykorzystania tych danych,
 3. prawa osób, których dane są przetwarzane przez Ośrodek,
 4. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
 5. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
 6. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez Ośrodek,
 7. stosowane przez Ośrodek środków i metod ochrony danych osobowych.

Dane osobowe w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Przetwarzanie danych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Klient poprzez uczestnictwo w pierwszym spotkaniu z przedstawicielem Ośrodka (psychologiem, psychoterapeutą, coachem, pracownikiem administracji) akceptuje politykę prywatności Ośrodka.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „Strefa Pomocy Gnich i Przygodzka spółka cywilna” z siedzibą przy ul. Plac Kilińskiego 4/33, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222393010, REGON: 521673655

Dane osobowe zbierane przez Ośrodek przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ośrodek zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Ośrodkiem, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w Ośrodku inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: kontakt@strefapomocy.pl

Pozyskiwanie danych osobowych przez Ośrodek

Ośrodek, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług psychologicznych, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich klientów lub przez stronę internetową: www.strefapomocy.pl oraz portale: znanylekarz.pl, booksy.com W przypadku, gdy dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą ,mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot.

Ośrodek uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:

 1. informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 2. potrzebnych do wystawienia faktury (takich jak NIP, REGON);
 3. dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, dokumentacja medyczna);

Ośrodek może gromadzić i przetwarzać dane osobowe szczególnie chronione (takie jak rasa, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, religijne, filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, orientacja seksualna, zdrowie fizyczne i psychiczne, dane biometryczne) i dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania oraz tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Ośrodek:

 1. zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania;
 2. dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi;
 3. zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem;
 4. przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa;
 5. podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Ośrodek oświadcza, że:

 1. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 2. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 4. przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Dostęp do danych osobowych posiada Ośrodek, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się  wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Ośrodek.

Ośrodek prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Ośrodek oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Ośrodek zbiera i przetwarza dane osobowe:

Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane

Przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić np. kontakt w osobą, której dane dotyczą, przekazywanie tej osobie informacji o wydarzeniach i działalności Ośrodka lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy psychologicznych uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług psychologicznych.

Ośrodek jest upoważniony do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie osobom, których dane dotyczą, przysługuje:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. prawo dokonywania zmian w treści, sprostowania, aktualizacji danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku:
  1. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania – ile będzie miało to zastosowanie,
  3. gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych, o których mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych,
  4. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
  6. gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku:
  1. kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Ośrodkowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. gdy Ośrodek nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoby, której dane dotyczą, sprzeciw wobec przetwarzania  danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Ośrodka są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
 5. prawo do przenoszenia danych.

W granicach przepisów prawa każda osoba ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które uprzednio dostarczyła ona Ośrodkowi, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Ośrodka, jeśli przesłanie takie jest technicznie możliwe.

W przypadku woli wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek w celach marketingowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Sprzeciw taki można zgłosić w każdym czasie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdym czasie i w dowolnej formie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Niektóre z powyższych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Ośrodek nie będzie mógł także usunąć danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Ośrodek osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ośrodek jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje Ośrodek przesyła do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Ośrodek mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Ośrodkiem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Ośrodka na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, księgowi, prawnicy, informatycy.

Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Ośrodka. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Ośrodek zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.

Ośrodek może powierzać przetwarzanie danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. W każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Ośrodka.

Brak profilowania

Dane osobowe udostępnione Ośrodkowi nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies

Ośrodek gromadzi niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.strefapomocy.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

Pliki cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera użytkownika strony lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.strefapomocy.pl . Stosowana przez użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.strefapomocy.pl za każdym razem, kiedy użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje użytkownika i pamięta jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Pliki cookies mogą jednak pobierać indywidualne informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.strefapomocy.pl

Ośrodek wykorzystuje pliki cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.strefapomocy.pl . Informacje te Ośrodek przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.

Przy pierwszym i kolejnym korzystaniu ze strony www.strefapomocy.pl l użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może kontrolować zainstalowane pliki cookies, jednak ich usunięcie bądź zablokowanie może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.strefapomocy.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki.

Dla wygody i w celu zapewnienia użytkownikom dodatkowych informacji, strona www.strefapomocy.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Ośrodka, np. Facebook, Instagram, Znany Lekarz. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Ośrodek zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.strefapomocy.pl, a które nie są własnością Ośrodka ani nie podlegają jej kontroli, Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Ośrodek do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.strefapomocy.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której użytkownicy zostaną powiadomieni w drodze dobrze widocznych komunikatów. Wskazane jest regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności.