Regulamin Ośrodka STREFA POMOCY

1. W Ośrodku przyjmowane są osoby, które respektują niniejszy regulamin i wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami Ośrodka.

 1. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychoterapeuty z rodzicami. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.
 3. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i klienta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany pisemnie i/lub ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 4. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że psychoterapeuta wspólnie z klientem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
 5. Konsultacja/Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut. Jeżeli klient spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.
 6. Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem Ośrodka. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za zrealizowaną usługę niezwłocznie po jej zakończeniu. W przypadku spotkań online – płatność powinna odbyć się przed ich rozpoczęciem.
 7. Umówioną wcześniej sesję klient może odwołać nie ponosząc jej kosztu, najpóźniej 48h przed ustalonym terminem. Klient ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.
 8. W celu zapewnienia efektywności i profesjonalizmu świadczonych usług, wszystkich klientów, obowiązują poniższe zasady dotyczące płatności i nieobecności: 
  • aby odwołać wizytę należy skontaktować się telefonicznie z psychoterapeutą 
  • nieodwołanie wizyty i niepojawienie się na umówionej konsultacji/sesji traktowane jest jako przerwanie procesu psychoterapeutycznego, co skutkuje utratą gwarancji stałego terminu
  • w przypadku nieobecności klienta na 3 sesjach z rzędu – niezależnie od przyczyny, Ośrodek nie gwarantuje utrzymania terminu i możliwości kontynuowania procesu u danego Specjalisty
 9. Zgodnie z etyką zawodu i w trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuta poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 10. Zakończenie procesu psychoterapeutycznego odbywa się tylko i wyłącznie w czasie sesji i jest omawiane osobiście ze specjalistą. Klient przyjmuje do wiadomości, że inna forma może być dla niego szkodliwa.
 11. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego klienta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy) psychoterapeuta kieruje wówczas klienta do innego specjalisty.
 12. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania Policji.
 13. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez klienta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą klienta.
 14. W stanach zagrożenia zdrowia i życia klienta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać klienta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94r.
 15. Zaświadczenia o korzystaniu z usług Ośrodka są wydawane na życzenie klientów, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania. Zaświadczenia są wydawane w przypadku, gdy odbyły się minimum trzy konsultacje. Specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości klienta.
 16. Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.strefapomocy.pl.
 17. Właścicielem strony i administratorem danych jest: Strefa Pomocy Gnich i Przygodzka spółka cywilna” z siedzibą przy ul. Plac Kilińskiego 4/33, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222393010, REGON:521673655Skargi można kierować na adres: kontakt@strefapomocy.pl